Change Language Thai English
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ : 074-676533-4
โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : donsai2562@hotmail.com
www.donsai.go.th
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2565
  รายงานผลการประเมิน ITA 2563
 
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
     
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : donsai2562@hotmail.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
   Copyright © 2019. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.